Akt oskarżenia w sprawie nietypowego doprowadzenia szeregu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Waldemara K.

Data modyfikacji: 06.07.2021

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu nadzorowała, przejęte w dniu 4 czerwca 2018 r. z prokuratury rejonowej śledztwo o sygnaturze PO I Ds 53.2018, którego przedmiotem było doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szereg osób fizycznych z terenu całej Polski, kontrahentów Waldemara K. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w jednej z gmin województwa dolnośląskiego, polegające na współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wyszukiwania zbytu na ich usługi oraz wyszukiwania zleceniobiorców do realizacji tych usług, w szczególności pomiędzy polskimi podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi budowlane, a firmami niemieckimi.

Jak ustalono, w okresie od 2006 roku do 2015 roku Waldemar K. zamieszczał w prasie bądź na portalach internetowych ogłoszenia o możliwości podjęcia na terenie Niemiec pracy na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych i socjalnych. W wyniku takich działań kontaktowało się z nim wiele osób fizycznych z całej Polski, specjalizujących się w usługach budowalnych. Część z tych osób nie prowadziła działalności gospodarczej, ale po namowach oskarżonego, zdecydowała się na założenie takiej działalności. Pokrzywdzeni przedsiębiorcy, przekonani zapewnieniami wymienionego, decydowali się na podpisanie z nim „umowy o pośrednictwo, w której to Waldemar K. - jako pośrednik zobowiązywał się do wykonania czynności zmierzających do nawiązania przez „zlecającego przedsiębiorcę” współpracy z zagranicznym kontrahentem w zakresie świadczenia usług. Realizując swój zamiar przestępczy, nie mając woli realizacji swoich zobowiązań, skonstruował on w specyficzny sposób umowy tak, iż warunki spełnienia świadczenia wzajemnego każdorazowo były praktycznie nie do zrealizowania przez stronę.

Zgodnie z jej zapisami, miał on wyszukiwać zagranicznych kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy, przekazać zlecającemu informację o warunkach proponowanych przez zagranicznego kontrahenta, przeprowadzić negocjację celem nawiązania współpracy pomiędzy zlecającym a zagranicznym kontrahentem. Za prowadzenie czynności pośrednictwa, przedsiębiorca z Polski miał zapłacić pośrednikowi wynagrodzenie w wysokości 10 procent otrzymanych przez siebie świadczeń pieniężnych z tytułu współpracy z zagranicznym kontrahentem. Wynagrodzenie miało być płatne za każdy miesiąc współpracy i obejmować okres 12 miesięcy od jej nawiązania. Tymczasem Waldemar K. zawarł dodatkowo w przedmiotowych umowach zapisy, które nakładały na przedsiębiorcę szereg rygorystycznych obowiązków informacyjnych dotyczących: comiesięcznego pisemnego przekazywania pośrednikowi kopii dokumentacji księgowej firmy zlecającego, kopii zawartych umów, wystawionych rachunków, dokumentów dotyczących otrzymanych zaliczek, informacji o przepracowanych godzin, ewidencji wykonywanych prac, informowania pośrednika o zawarciu umowy z kontrahentem, o jej warunkach i o jej okresie. W warunkach umownych oskarżony zawarł nadto sankcję, że niewykonanie powyższych obowiązków, albo w razie opóźnienia z zapłatą o co najmniej 30 dnia płatności wynikających z umowy, obwarowane zostało karą umowną w wysokości 4000 €, a zabezpieczeniem jego roszczeń stały się wystawiane na jego rzecz weksle in blanco i podpisane deklaracje wekslowe. Pokrzywdzeni z uwagi częstokroć na ich sytuację materialną i rodzinną godzili się na takie warunki, po czym po zawarciu umów Waldemar K. przekazywał im adres budowy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, polecając im udanie się tam celem podjęcia pracy.

Tymczasem na miejscu w Niemczech okazywało się, że pokrzywdzeni nie mogli świadczyć określonych umową usług, bądź po rozpoczęciu współpracy ich usługi nie były opłacane lub też, że niemiecki zleceniodawca nie zapewniał warunków do kontynuowania współpracy lub ją utrudniał, nie chcieli podpisywać umów z polskimi przedsiębiorcami, jak też nie przyjmowali wystawianych przez nich faktur, bądź uzyskiwali dokumentacji, której obowiązek cyklicznego przesyłania nałożył na nich Waldemar K. w umowie „o pośrednictwie”. Nagminnym było zaniżanie wartości wykonanych przez polskich przedsiębiorców prac i opóźnianie płatności za nie, jak również wykonywanie usługi bez uzyskania pisemnej umowy, bez określenia warunków zlecenia i w większości przypadków w sytuacji przedłużania się takiego stanu, rezygnowali z dalszej współpracy wracając do kraju.

Pomimo przekazywania przez pokrzywdzonych informacji o zaistniałych trudnościach w trakcie realizacji zleceń, Waldemar K. nie podejmował żadnych działań i ostatecznie zrywał kontakt telefoniczny z pokrzywdzonymi. Wykorzystując tę sytuację, sprowokowaną  przez niego samego, gdyż Waldemar K. od samego początku nie miał zamiaru wywiązania się z zawartych umów, wypełniał weksle in blanco i wzywał pokrzywdzonych do wykupu weksla jak również indosował te dokumenty na inne osoby, a te następnie dochodziły praw z weksla przed sądami w postepowaniu nakazowym.

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne, w dniu 30 czerwca 2021 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi K.

Decyzją tą zarzuca się wymienionemu popełnienie w okresie od 12 października 2006 roku do 13 sierpnia 2013 roku łącznie 68 przestępstw, przy wykorzystaniu opisanego powyżej modus operandi mechanizmu przestępczego, i sprowadzającego się do tego, iż swoim zachowaniem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przedsiębiorców z terenu całej Polski. Stawiane oskarżonemu zarzuty zakwalifikowane zostały z art. 286 § 1 kk i pozostają w zbiegu z art. 270 § 2 kk. W opisie czynów wskazano jednocześnie, że z ich popełnienia uczynił on sobie stałe źródło dochodu (art. 65 § 1 kk). Łączna suma korzyści majątkowej jaką uzyskał z tytułu popełnienia opisanych występków, sięgnęła kwoty 265.500 €, tj. równowartości około 1.200.000 zł.

Postępowanie z uwagi na stan dowodowy nie objęło wszystkich pokrzywdzonych w sprawie. W części dotyczącej szerszego kręgu osób, wyłączone zostały materiały do odrębnego rozpoznania.

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego

Robert Mielczarek

Prokurator Prokuratury Okręgowej