Klauzula informacyjna

klauzula informacyjna

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ WE WROCŁAWIu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jestProkuratura Okręgowa
we Wrocławiu  z siedzibą ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, tel. 71 371 81 14-18 .

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: iod@wroclaw.po.gov.pl, pod numerem telefonu 71 371 81 14-18 wewn. 206
lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których Administratorem jest Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, za wyjątkiem spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom..

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się - w zależności
od procesu przetwarzania - na n/w podstawie prawnej:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

d) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. Przetwarzanie danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu  odbywa się w celu:

a) naboru na stanowiska urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów prokuratorów, prokuratorów i asesorów;

b) zatrudnienia urzędników i innych pracowników prokuratury, asystentów prokuratorów, prokuratorów i asesorów;

c) realizacji umów o staż zawodowy, praktyki studenckie i aplikanckie;

d) obsługi wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;

e) obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

f) organizacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

g) udzielania zamówień publicznych i obsługą umów cywilno – prawnych;

h) ochrony osób i mienia;

i) udostępniania informacji publicznej oraz obsługi wniosków i skarg;

j) obsługi  działalności administracyjnej i cywilnej.

 6. W  zależności od celu przetwarzania podanie przez Pana/ią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych wynikających z wymogu ustawowego jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może ograniczyć lub uniemożliwić wykonanie celu lub realizację umowy.

7. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe  mogą być udostępnione organom publicznym (ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON, Wojskowa Komenda Uzupełnień, itp.), w ramach konkretnego postępowania. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami
o ochronie danych mających zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Pana/ią zgody.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest
to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie
z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

10. W zakresie i granicach określonych w RODO - w związku
z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych - posiada Pan/i następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/i możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu
są przetwarzane;

b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa może Pan/i zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

c) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa może Pan/i  złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane
są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pan/i złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;

e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany.

Nie dotyczy to przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa może Pan/i
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba,
że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/i interesów, praw
i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

11. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

13. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.