Wysokie zabezpieczenia majątkowe w śledztwie przeciwko podejrzanym o wyłudzanie dotacji unijnych

Data modyfikacji: 01.06.2022

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nadzoruje postępowanie przeciwko Annie P.-R., Małgorzacie F., Jerzemu Ż. podejrzanym o wyłudzenie i usiłowanie wyłudzenia funduszy z Unii Europejskiej podczas realizacji i rozliczenia wydatków związanych z realizacją projektów powiązanych z aktywizacją zawodową na rynku pracy, w województwie dolnośląskim i opolskim.
Do udziału w unijnych projektach rekrutowano osoby schorowane, niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki i stałej pomocy personelu medycznego, które były już trwale nieaktywne zawodowo oraz osoby, które w przyszłości nie byłyby w stanie podjąć zatrudnienia. Co więcej, były to osoby w podeszłym wieku, będące pensjonariuszami domów opieki i domów pomocy społecznej. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że znaczna część uczestników szkolenia ma orzeczoną całkowitą, trwałą lub okresową, ale trwającą w chwili prowadzonego kursu, niezdolność do pracy. Również wielu uczestników mało w chwili prowadzonego kursu przyznaną emeryturę z tytułu uzyskania wieku emerytalnego.
Powyższe podważa zasadność zakwalifikowania ww. osób do szkoleń mających na celu aktywizację zawodową.
Ujawniono również szereg nieprawidłowości związanych z uzyskaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia, pozwalającego na uzyskanie wypłaty środków pochodzących z Unii Europejskiej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na rzecz beneficjenta konkretnego projektu.
W toku prowadzonego postępowania ujawniono szereg konfiguracji, w formule beneficjenta i partnera projektu z udziałem fundacji oraz firm ściśle ze sobą współpracujących przy realizacji przestępczego procederu.
W ramach podjętych czynności śledczych dokonano zatrzymania trzech osób powiązanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń z wykorzystaniem funduszy unijnych, wobec których wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów dopuszczenia się czynów karalnych z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k. i innych.
Wobec Anny P.-R. i Małgorzaty F. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu kontaktu z osobami współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu oraz dozór Policji.
Wobec podejrzanego Jerzego Ż. w dniu 1 czerwca 2022 r., Sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Wobec wszystkich osób podejrzanych zastosowano zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych.

Małgorzata Dziewońska
rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu