Zakończyło się postępowanie w sprawie śmierci w 2019r uczestnika kursu szkolenia z posługiwania się bronią palną na Dworcu Świebodzkim

Data modyfikacji: 07.07.2021

W dniu 23 czerwca 2021 r. Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego Wydział III Karny we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi H., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 163 § 1 pkt. 1 i § 3 kk i inne.

Wymieniony powyżej prowadził działalność gospodarczą pod nazwą ProGun, w ramach której m.in. prowadził szkolenia z zakresu strzelania z broni palnej na terenie pomieszczeń Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu, gdzie w wynajmowanym lokalu urządził strzelnicę. Uczestnicy kursu przed przystąpieniem do strzelania odbywali szkolenie z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się bronią. Każdorazowo strzelanie miało odbywać się pod opieką profesjonalnego instruktora z tej dziedziny.

W dniu 14 listopada 2019 roku, w godzinach popołudniowych, do pomieszczeń piwnicznych przy pl. Orląt Lwowskich 20B zgłosiła się grupa dziewięciu osób, która chciała skorzystać z możliwości udziału w kursie strzeleckim.  

Tego dnia na strzelnicy przebywało wraz z instruktorem i jego pomocnikiem łącznie 11 osób. W trakcie oddawania strzałów na jednym z dwóch stanowisk, jednemu z uczestników kursu zacięła się broń. Wtedy karabinek przejął od niego pomocnik instruktora, odciągnął dźwignię przeładowania i niespodziewanie broń samoczynnie wystrzeliła naboje w kierunku podłogi. W miejscach w których pociski trafiły w podłoże powstały początkowo małe zarzewia ognia, które błyskawicznie przerodziły się w pożar znacznych rozmiarów, zaś całe pomieszczenie strzelnicy wypełniło się gęstym dymem.

Obecne na miejscu zdarzenia osoby rzuciły się do ucieczki. Usytuowanie strzelnicy i ograniczone możliwości ewakuacyjne spowodowały, że u siedmiu osób biorących udział w kursie strzeleckim, zanim pośpiesznie opuściły budynek, stwierdzono szereg obrażeń ciała w postaci oparzeń termicznych od I do IV stopnia, głównie w zakresie głowy, szyi kończyn górnych i podudzi.

Jednemu z pokrzywdzonych nie udało się wydostać na zewnątrz i pozostał w strefie objętej pożarem. Jak się później okazało, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, mężczyzna zmarł na skutek zatrucia tlenkiem węgla i uduszenia brakiem tlenu.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległo pomieszczenie Dworca Świebodzkiego w przyziemiu którego właściciel, PKP S.A. wycenił straty na kwotę nie mniejszą niż 68.551 zł.

W śledztwie przeprowadzono, po zakończeniu akcji gaśniczej, szereg czynności dowodowych, w tym szczegółowe oględziny i przeszukania pomieszczeń wraz z udziałem biegłych różnych specjalności, ujawniono i zabezpieczono wiele jednostek broni palnej różnego rodzaju i amunicji, pobrano także fragmenty podłoża, materiałów pokrywających ściany oraz przewodów elektrycznych do badań kryminalistycznych. Zabezpieczono również dokumentację dotycząca działalności strzelnicy.

Ustalono w oparciu o badania chemiczne, iż w podłożu wyściełającym pomieszczenie strzelnicy znajdowały się substancje chemiczne powstające w wyniku rozkładu termicznego prochu bezdymnego, prochu czarnego oraz mieszanin pirotechnicznych zawierających azotany. To nagromadzenie opisanych substancji i przekroczenie temperatury pobudzenia ziaren prochu znajdujących się na podłożu od pocisków wystrzelonych samoczynnie z karabinka automatycznego spowodowało zaistnienie przedmiotowego pożaru, tragicznego w swoich skutkach. Dodatkowo biegły z zakresu pożarnictwa wskazał, że w przedmiotowej strzelnicy naruszone zostały zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego m.in. poprzez zastosowanie do wykończenia jej wnętrza pianki poliuretanowej, której stosowanie w takiego rodzaju pomieszczeniach było zabronione z uwagi ich łatwopalność i wytwarzanie gryzącego dymu w razie zapalenia.

W oparciu o tak ustalony stan faktyczny, właścicielowi strzelnicy postawiono m.in. zarzut polegający na sprowadzeniu zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez wadliwą eksploatację i niewłaściwe urządzenie pomieszczenia strzelnicy, skutkiem którego było spowodowanie u siedmiu osób naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni i zgonu jednej z osób, tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt. 1  kk i  § 3 kk, art. 156 § 1 pkt. 2 kk, art. 157 § 1 kk, 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. 

Oskarżony Dariusz H. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i zaprzeczył poczynionym dotychczas ustaleniom faktycznym.

Wymienionemu za popełnienie opisanego powyżej przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 do 15 lat.

Na poczet środków kompensacyjnych oraz nawiązek na rzecz pokrzywdzonych, tytułem środka przymusu tut. Prokuratura dokonała zabezpieczenia mienia ruchomego w postaci pieniędzy i pojazdu należącego do oskarżonego, o łącznej wartości 58.200 zł.

W części dotyczącej m.in. nielegalnego posiadania broni i amunicji przez Dariusza H. oraz niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w instytucjach samorządowych  oraz organach administracji publicznej w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, wyłączono do odrębnego rozpoznania materiały z tej sprawy.

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego

Robert Mielczarek

Prokurator Prokuratury Okręgowej