Wydział V Organizacyjny

PO V WO -Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Iwona Zełep - Pęcherzewska

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 06
fax: 71 371 81 07
e-mail:  organizacyjny@wroclaw.po.gov.pl

Kierownik Działu do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych - Kinga Kaźmierska Rataj

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 06
fax: 71 371 81 07
e-mail:  nadzor@wroclaw.po.gov.pl

Kierownik Działu Obrotu Prawnego z Zagranicą - Małgorzata Klaus

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 06
fax: 71 371 81 07
e-mail:  nadzor@wroclaw.po.gov.pl

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO V WO - Wydział Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
 2. udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 5. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 6. kadr i szkolenia;
 7. sprawozdawczości i statystyki;
 8. skarg i wniosków;
 9. działalności rzecznika prasowego;
 10. udostępniania informacji publicznej;
 11. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 12. przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 13. kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach okręguwrocławskiego;
 14. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 15. prowadzenie  innych  działań o  charakterze kontrolnym  i  analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 16. dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;
 17. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 18. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez  prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 19. przygotowanie projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztw na czas powyżej roku;
 20. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 21. kontrolowanie prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez Prokuratorów Rejonowych;
 22. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prokuratur rejonowych umorzonych prawomocnie przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 23. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystawienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego  przeciwko  osobie, która  występowała  w  charakterze  podejrzanego  w  podległych  prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § l k.p.k.;
 24. opracowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań przygotowawczych umorzonych w prokuraturach rejonowych;
 25. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in.    przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, w tym opracowywanie sprawozdań i informacji o stanie przestępczości;
 26. opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 27. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 28. opracowywanie projektów decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 29. prowadzenie spraw dotyczących zagadnień z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratury rejonowe i uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych ze wskazanej kategorii spraw;
 30. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość   postępowania przygotowawczego;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje w zakresie pkt 1-17 Prokurator Okręgowy, a w zakresie pkt 18-30 wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,  wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
 2. udziału w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, dotyczących postępowań, o których mowa w ust. 2 pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;
 3. wykonywania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych   przez  prokuratora   nadrzędnego   oraz   innych   form   nadzoru procesowego;
 4. przygotowania projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztw na czas powyżej roku;
 5. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych w podległych prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych;
 6. kontrolowania prawidłowości sprawowania przez Prokuratorów Rejonowych  nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi;
 7. podejmowania, na zasadzie art. 327 § 2 kpk,  decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prokuratur rejonowych, umorzonych prawomocnie przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 8. przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osób, które  występowały  w  charakterze  podejrzanego  w postępowaniach podległych  prokuratur rejonowych  ( w trybie art. 328 § l k.p.k. );
 9. koordynowania   ścigania określonej kategorii przestępstw oraz prowadzenia monitoringu określonej kategorii spraw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji, przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, w tym opracowywanie sprawozdań i informacji o stanie przestępczości;
 10. opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 11. przygotowywania projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 12. opiniowanie wniosków w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 13. prowadzenia  innych  działań o  charakterze kontrolnym  i  analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 14. prowadzenia spraw dotyczących zagadnień z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratury rejonowe ,  w postępowaniach  prowadzonych w Wydziale I, o których mowa w § 4 ust.1 pkt  1 i 2, w postępowaniach prowadzonych w Wydziale II , o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 2 i 3 ,w postępowaniach prowadzonych w Dziale ds. Przestępczości Skarbowej, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w postępowaniach prowadzonych w Samodzielnym Dziale do Spraw  Informatyzacji i Analiz, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1  oraz uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych we  wskazanej kategorii spraw;
 15. monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w   sprawach   z   zakresu   skarg   na   przewlekłość   postępowania przygotowawczego;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje w zakresie pkt-u 1-15 Prokurator Okręgowy, a w zakresie pkt-u 16-20 oraz nad realizacją zadań Działu do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych -  wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.

W ramach Wydziału V Organizacyjnego wyodrębnia się nadto Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. koordynowania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych w wydziałach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
 2. wykonywania i zlecania wykonywania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych okręgu wrocławskiego
 3. prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach, wskazanych przez prokuratora okręgowego lub jego zastępcę;
 4. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania w oparciu o art. 327 § 2 k.p.k. w sprawach, o których mowa w pkt 3;
 5. podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonego postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 3;
 6. udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, o których mowa w pkt 3 w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym;
 7. przygotowywania projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania  śledztw na czas powyżej roku w sprawach podległych prokuratur rejonowych, nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym innych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu;
 8. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych w podległych prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych;
 9. kontrolowania prawidłowości sprawowania przez prokuratorów rejonowych wewnętrznego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi;
 10. przygotowywania projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 11. opiniowania wniosków w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej prokuratury;
 12. prowadzenia działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 13. obsługi Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału w zakresie  pkt. 7 do 19 sprawuje prokurator okręgowy, a w zakresie zadań Wydziału wskazanych w pkt.1 do 6 i pkt. 20 do 23 oraz nad realizacją zadań Działu do Spraw Koordynacji Postępowań Przygotowawczych oraz Działu Obrotu Prawnego z Zagranicą  - wyznaczony zastępca prokuratora okręgowego.